ShirLii

17 tekstów – auto­rem jest Shir­Lii.

''War­to mieć marze­nia. Ale też trze­ba mieć nadzieję że kiedyś na pew­no się spełnią'' 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 marca 2011, 21:44

Wszys­tkie szczęśli­we chwi­le w moim życiu, były tyl­ko złudzeniem... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 kwietnia 2010, 20:42

Kiedy mnie już nie będzie...A po co Cię up­rzedzać...?! Na­wet nie za­pamiętasz..na­wet nie zauważysz, że mnie nie ma... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 kwietnia 2010, 18:56

Znam prawdę, ale nie chcę przes­tać wie­rzyć. Dlacze­go mój i Twój świat się zderzył ? Naj­gor­sze jest to, że na te py­tania są od­po­wie­dzi. Te dni się skończyły, a ko­niec jest końcem. Życie życiem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 kwietnia 2010, 14:04

Nie lu­bię te­go momentu,
kiedy nie ma­my so­bie nic do powiedzenia,
i każdy z nas od­chodzi w inną stronę 

myśl
zebrała 32 fiszki • 14 kwietnia 2010, 15:04

Nig­dy nie wiemy co nas w życiu spotka.
Więc żyj­my jak naj­le­piej pot­ra­fimy
i cie­szmy się każdą chwilą.
Tak jak­by jut­ra miało już nie być... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 kwietnia 2010, 13:49

Dlacze­go kocha­my ko­goś, ko­go kochać nie powinniśmy,?
nies­te­ty nic już na to nie poradzimy,
to jest sil­niej­sze od nas. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 kwietnia 2010, 16:09

Ciepłe pro­mienie słońca,
często og­rze­wały jej ciało,
jed­nak na­wet one nie pot­ra­fiły sto­pić lo­du jej serca 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 kwietnia 2010, 10:41

Zaw­sze pa­miętaj, by być ostrożnym,
w pożycza­niu pieniędzy przyjaciołom.
Za­nim się spos­trzeżesz możesz stra­cić
i przy­jaciół i pieniądze. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 kwietnia 2010, 18:10

Le­piej podjąć walkę i przegrać,
niż przeg­rać,
cze­kając na błąd przeciwnika. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 marca 2010, 09:19

ShirLii

Zeszyty
  • najlepsze – w tym zeszy­cie który pro­wadzi Shir­Lii znaj­dują się naj­lep­sze cy­taty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ShirLii

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność